Umowy w celu przygotowania zawodowego

Gimnazjalisto!!!

Już od 18 sierpnia 2014 r. w Cechu będą spisywane umowy w celu przygotowania zawodowego. W tej sprawie należy umówić się z pracodawcą w Cechu na podpisanie umowy. Więcej informacji pod nr telefonu 14 642-25-27

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO

Do Cechu należy dostarczyć:

- Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum (ksero 2x),

- Zaświadczenie lekarskie badań profilaktycznych od lekarza Medycyny Pracy (oryginał + ksero)

- Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego - szkoła zawodowa lub inne formy poza szkolne.

- pozytywna opinia (zezwolenie na pracę) z poradni psychologiczno-pedagogicznej (uczniowie do lat 16)

- opłata

W podpisaniu umowy biorą udział:

  • jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.
  • uczeń,
  • właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez niego upoważniona,