Umowy uczniowskie w celu praktyk zawodowych

Gimnazjalisto pamiętaj aby przed rozpoczęciem roku szkolonego podpisać umowę w celu praktycznej nauki zawodu z wybranym przez siebie pracodawcą. Umowy podpisywane są w Cechu po 15 sierpinia w godzinach od 8.30 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. W dniu spisywania umowy należy przynieść:

  • Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum (ksero 2x),
  • Zaświadczenie lekarskie badań profilaktycznych od lekarza Medycyny Pracy (oryginał + ksero)
  • Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego - szkoła zawodowa lub inne formy pozaszkolne
  • Dokument tożsamości młodocianego pracownika lub rodzica
  • Opłata 50 zł

W podpisaniu umowy biorą udział:

  • uczeń,
  • właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez niego upoważniona,
  • jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.