Informacje dla uczniów

 

Gimnazjalisto!

Nie wiesz jaki zawód wybrać? Przyjdź lub zadzwoń po informacje do Cechu. Wybierz dobry zawód na przyszłość. Mamy katalog zawodów w których możesz odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, a dyplom czeladnika jaki uzyskasz po zdaniu egzaminu honorowany jest na całym świecie.

Mistrzowie zrzeszeni w Cechu w Dąbrowie Tarnowskiej szkolą w zawodach:

 1. Blacharstwo budowlane /dekarstwo/
 2. Blacharstwo pojazdowe
 3. Cukiernictwo
 4. Elektronika
 5. Fryzjerstwo
 6. Instalatorstwo sanitarne
 7. Kamieniarstwo
 8. Kominiarstwo
 9. Kucharz
 10. Lakiernictwo pojazdowe
 11. Mechanika pojazdowa
 12. Piekarstwo
 13. Rzemiosło metalowe /mechanika precyzyjna, tokarz, ślusarz/
 14. Sprzedawca
 15. Stolarstwo
 16. Tapicerstwo
 17. Technologia robót wykończeniowych w budownictwie

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO

Do Cechu należy dostarczyć:

 • Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum (ksero 2x),
 • Zaświadczenie lekarskie badań profilaktycznych od lekarza Medycyny Pracy (oryginał + ksero)
 • Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego - szkoła zawodowa lub inne formy poza szkolne
 • Dokument tożsamości młodocianego pracownika lub rodzica
 • Opłata 50 zł

Umowy podpisywane są w Cechu po 16 sierpnia w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu

W podpisaniu umowy biorą udział:

 • uczeń,
 • właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez niego upoważniona,
 • jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.

 

Jaki jest wymiar urlopu młodocianego?

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym , w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

 

Jakie są zasady wynagradzania młodocianego?

Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

w I roku nauki 4% (nie mniej niż 4%)

w II roku nauki 5% (nie mniej niż 5%)

w III roku nauki 6% (nie mniej niż 6%)

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

 2. Zdjęcie legitymacyjne – podpisane na odwrocie

 3. Dowód wpłaty za egzamin na konto Izby Rzemieślniczej

 4. Umowa o pracę

 5. Zaświadczenie z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

 6. Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej