Informacja Refundacyjna

Uwaga Pracodawcy!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Rozporządzenie w sprawie refundowania wynagrodzeń umożliwia udzielanie pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. Pomoc może być udzielana w formie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Przepisy nowego rozporządzenia są, co do zasady, powtórzeniem przepisów zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz. 518; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1671).

W nowym rozporządzeniu zmieniły się niektóre elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, termin składania wniosków to 15.11.2014r.

Elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, które uległy zmianie

Do 30 czerwca 2014 r.

Od 1 lipca 2014 r.

wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczba młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia

imienny wykaz młodocianych, których dotyczy wniosek, ze wskazaniem nazwy zawodu lub zakresu przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe

oświadczenie o liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni

oświadczenie o liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku i kontynuowali zatrudnienie u pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni

oświadczenie o braku obowiązku zwrotu przez pracodawcę pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu pracodawcy do kategorii przedsiębiorców zagrożonych

brak

informacje o otrzymanej pomocy publicznej

brak

Do wniosku należy dołączyć

brak

kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym

brak

zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj.:

– zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

brak

informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj.:

– informacje dotyczące wnioskodawcy i otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielana pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810),

– informacje o wnioskodawcy, jego sytuacji ekonomicznej, prowadzonej działalności gospodarczej (w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis), pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 276).

 

W nowym rozporządzeniu wprowadzono też zmiany dotyczące terminów składania wniosków o zawarcie umowy o refundację.

Zmiany dotyczące terminu składania wniosku

Do 30 czerwca 2014 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, należało składać w terminach ogłaszanych przez centrum edukacji i pracy młodzieży.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

 

Dodatkowo doprecyzowano też tryb dokonywania refundacji, w przypadku gdy pracodawcą dla młodocianych są Ochotnicze Hufce Pracy i nie istnieje możliwość zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z przepisów, które odnoszą się do zasad udzielania pomocy publicznej na szkolenia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.UE L 214 z 9.08.2008, str. 3).

PODSTAWA PRAWNA:

● § 4, 5 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – Dz.U. z 2014 r., poz. 864

● § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – Dz.U. z 2014 r., poz. 865