Informacja dla mistrzów

 

Refundacje z Gminy właściwej dla miejsca zamieszkani ucznia

W związku ze zmianami do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. nr. 53 poz. 472 z dnia 21.03.2005 r.) pracodawca zawiadamia o zawarciu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, zgłoszenie takie generowane jest podczas spisywania umowy z pracownikiem młodocianym.

Zgłosić należy wszystkich uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu bądź przyuczenia do określonej pracy po 01.01.2004 roku, ponieważ związane jest to ze zwrotem kosztów kształcenia ucznia.

Zwrot kosztów dokonują Urzędy Miast, Gminy na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia.

 

Refundacje z Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

 1. Co zrobić żeby zawrzeć umowę o refundację (plik do pobrania)
 2. Wniosek o zawarcie umowy o refundacje wraz z formularzem o pomocy publicznej (plik do pobrania)
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy DE MINIMIS (plik do pobrania)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Komunikat z OHP:

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 07.11.2014 r. poz.1543). W związku z powyższym do wniosku o zawarcie umowy o refundację należy załączyć nowy druk „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina o konieczności składania wniosków finansowych w terminach uzgodnionych w umowie o refundację. Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować brakiem wypłaty środków finansowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:

a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych (§ 3 ust. 7 rozporządzenia);

b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku

z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.
 • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy

W powyższych przypadkach wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do 20 dnia każdego miesiąca.

Umowy o refundację są zawierane z pracodawcami na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy - zgodnie z umową o pracę - do dnia zakończenia przygotowania zawodowego - zgodnie z programem.

Prosimy wszystkich pracodawców składających wnioski o zawarcie umowy o refundację o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU KWARTALNEGO WNIOSKU O REFUNDACJĘ DO OHP

 1. Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

 2. Deklaracja ZUS DRA za wnioskowane miesiące

 3. ZUS RSA – w przypadku chorobowego ucznia/uczniów

 4. Dowody wpłat ZUS

 5. Lista płac za poszczególne miesiące

 

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:

 • dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
 • przygotowanie pedagogiczne

Przed spisaniem umowy pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy. Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:

 • przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i ppoż (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
 • zgłosić młodocianego do ZUS-u

 

DOKUMENTACJA, KTÓRA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNIÓW ZAWODU

 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
 • Kwestionariusz osobowy młodocianego pracownika
 • Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)
 • Program praktycznej nauki zawodu
 • Legitymacja ucznia rzemiosła
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)
 • Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr wydanej odzieży roboczej
 • okresowe badania lekarskie
 • zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i ppoż (podpisane przez ucznia i szkolącego)

Informacja dla pracownika - wzór (plik do pobrania)

Informacja dla pracownika młodocianego - wzór (plik do pobrania)

 

PODSTAWOWE ZASADY BHP

 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
 • w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
 • uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
 • uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

 

CZAS PRACY

 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

 

URLOPY

I rok nauki

 • po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
 • po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu

RAZEM 38 dni

Jeśli młodociany ukończył 18 lat to 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku 20 dni.

RAZEM 32 dni

II rok nauki

 • młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
 • jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu

III rok nauki

 • młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym

 

ROZWIĄZNIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:

 • młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
 • młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
 • orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
 • jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorczości

 

UWAGI KOŃCOWE

Każdy pracodawca szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców (DZ.U. 129 z 2001 roku)

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

 2. Zdjęcie legitymacyjne – podpisane na odwrocie

 3. Dowód wpłaty za egzamin na konto Izby Rzemieślniczej

 4. Umowa o pracę

 5. Zaświadczenie z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

 6. Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej